Dict.of International Relations

76,60

Opis

Dict.of International Relations

Stosunki międzynarodowe uległy ogromnej przemianie od wstrząsów w Europie Wschodniej w roku 1989.Koniec zimnej wojny, która była pod wieloma względami wielkim uproszczeniem spraw międzynarodowych, zmienił zasadniczo charakter polityki światowej i wprowadzone zostały nowe niebezpieczne sytuacje i procesy. Ten nowy świat jest w pełni odzwierciedlony w nowym słowniku Penguin. Rozbudowane odsyłacze i wybrana bibliografia pomocna w dalszych badaniach , to kompleksowy przegląd współczesnych stosunków międzynarodowych, zawiera ponad 700 definicji, w tym:* Zapisy odnoszące się do idei, teorii, koncepcji, organizacji i wydarzeń np. zarządzania kryzysowego, dyplomacji prewencyjnej, państw narodowych, grupy Banku Światowego, porozumienia Camp David* Specjalistyczne terminy: Agent-structure, Neo-realism, mixed actor model, zero-sum.Warunki rozwoju, które w znacznym stopniu wpływają na stosunki międzynarodowe po zimnej wojnie, np. Duże rynki wschodzące (BEM), Teoria krytyczna / postmodernizm, czystki etniczne, nie ofensywna obrona.International relations have undergone a revolution since the immense upheavals in Eastern Europe of 1989.The end of the Cold War, which was in many ways the great simplifier of international affairs, has fundamentally changed the character of world politics and introduced dangerous new developments and processes. This new world disorder is fully reflected in this new Penguin dictionary. Extensively cross-referenced and with a select bibliography to aid further study, this comprehensive overview of contemporary international relations contains over 700 definitions including:* Entries relating to ideas, theories, concepts, organizations and events e.g. crisis management, preventative diplomacy, failed nation-states, World Bank group, Camp David accords* Specialist terms e.g. Agent-structure, Neo-realism, mixed actor model, zero-sum* Terms for developments that have greatly affected international relations in the post-Cold War period e.g. Big emerging markets (BEMs), Critical theory/Postmodernism, ethnic cleansing, non-offensive defence

: Język angielski

studia podyplomowe wos wrocław, słownictwo związane z naturą angielski, dziekanat spoleczna pl, uek plan studiów, zapraszam na priv, zus chorzów godziny, kim jest 60, zus założyciel, koker, lean sigma six, małgorzata pietras, projektowanie strategii marki, joanna bodak, mature 46

yyyyy