Język polski. Podręcznik do gimnazjum. Klasa 2

12,23

Opis

Język polski. Podręcznik do gimnazjum. Klasa 2

W podręczniku uaktualniono zestaw omawianych lektur, dopasowując donowej podstawy programowej i oczekiwań nauczycieli. Materiał z nauki ojęzyku poszerzono o nowe zagadnienia (np. eufemizm, prozaizm, etykietajęzykowa), dodano wiele ćwiczeń. Większy nacisk położono na umiejętnośćodczytywania informacji z komunikatów audiowizualnych .W podręczniku zastosowano tematyczny układ treści , który kształci wuczniach umiejętność myślenia przekrojowego i daje możliwość szerszegospojrzenia na tradycję literacką. Kształcenie kulturowo-literackiezostało powiązane z kształceniem językowym . Powtarzalnośćposzczególnych elementów ułatwia uczniom zapamiętanie materiału. Tematygłówne zilustrowano różnorodnymi tekstami z kolejnych epok literackich.Pod każdym z nich występują zadania i pytania kontrolne , z którychwiele ma formę pytań otwartych. Część literacką wzbogaca modułzatytułowany „Chwila refleksji”, zawierający treści pozaprogramowe . Wkażdym tomie podręcznika znajduje się dział „W świecie kultury”, którywprowadza ucznia w świat teatru , kina oraz mediów obecnych wewspółczesnym świecie. Na końcu podręcznika znajduje się słowniczeknajważniejszych pojęć.Wszystkie te elementy ułatwiają przygotowanie ucznia do egzaminugimnazjalnego .

: Podręczniki szkolne

перепись населения польша 2021, badania sportowe wrocław, ile dni urlopu po studiach, jak obliczyć średnią ze studiów, najciekawsze kierunki studiów, studia masażysta, krus katowice

yyyyy