Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej

24,49

Opis

Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej

Niniejsza publikacja to pierwsza w literaturze naukowej szczegółowa analiza porównawcza sprawności niejęzykowych dzieci polskich w okresie wczesnego dzieciństwa. Zarówno rozważania teoretyczne, jak i przeprowadzone badania skupiają się wokół dwóch obszarów tematycznych: relacji pomiędzy rozwojem komunikacji niejęzykowej w postaci gestykulacji a osiągnięciami językowymi dziecka oraz roli interakcji rodzic – dziecko w rozwoju komunikacji i symbolizacji dziecięcej.Niniejsze opracowanie empiryczne stanowi część szeroko zakrojonych badań nad rozwojem językowym u dzieci polskich. Uwzględniono w nim wyniki badań, którymi objęto 99 dzieci: z podejrzeniem zaburzenia typu „Specific Language Impairment”, charakteryzujące się bardzo niskim poziomem rozwoju mowy oraz z dwóch grup porównawczych, o przeciętnym poziomie rozwoju mowy oraz ponadprzeciętnym poziomie rozwoju mowy.W pierwszej części publikacji przedstawiono zarówno klasyczne, jak i nowsze koncepcje dotyczące roli symboli i znaków, tj. gestów i działań symbolicznych oraz języka, w ujmowaniu rzeczywistości oraz porozumiewaniu się. W opisie procesu komunikowania się nawiązano do nurtu badań nad zmianami rozwojowymi zachodzącymi w relacji gestykulacja – mowa. Pokazano rozwojowe ujęcie komunikacji niejęzykowej dzieci we wczesnej ontogenezie, z uwzględnieniem zmian w funkcji, jaką pełni gestykulacja. Poszukiwano empirycznego potwierdzenia istnienia związku między rozwojem gestykulacji a rozwojem mowy nie tyle u dzieci prawidłowo rozwijających się, co z zaburzonym rozwojem kompetencji językowych.Książka jest próbą analizy słabo opisanego w Polsce problemu zaburzenia rozwoju językowego u małych dzieci, a także przeglądu aktualnego stanu badań nad symbolicznym przedstawianiem rzeczywistości oraz komunikacją niejęzykową dzieci z podejrzeniem specyficznych zaburzeń rozwoju językowego. Odrębną część stanowią rozważania na temat roli dorosłych w rozwoju reprezentacji symbolicznej dziecka we wczesnym dzieciństwie, przejawiającej się w mowie i zabawie. Potwierdzono tezę, że jakość interakcji dziecko – rodzic ma istotny wpływ na rozwój zdolności komunikacyjnych dziecka. Zaznaczono również, że interakcja ta ma charakter transakcyjny.Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę poziomu i rodzaju komunikatów niejęzykowych używanych przez dzieci z różną sprawnością językową podczas interakcji z dorosłym. Analiza wyników wykazała różnice międzygrupowe w zakresie poziomu komunikacji niejęzykowej oraz stosowania odmiennych strategii komunikacyjnych. Analiza zachowań rodziców potwierdziła, że rodzice dzieci z różnym poziomem rozwoju mowy stosują odmienne strategie podczas komunikowania się z nimi. Rodzice dzieci z podejrzeniem SLI częściej stosują strategie ograniczające oraz kontrolę imperatywną, pozostali zaś częściej prezentują rozwijające strategie językowe i niejęzykowe.Niniejsza publikacja pozwoli na lepsze zrozumienie mało opisanego i wciąż nieznanego w Polsce zaburzenia SLI oraz związanych z nim problemów, z którymi borykają się dzieci już w okresie wczesnego dzieciństwa.Prezentowana książka ta jest przeznaczona zarówno dla specjalistów psychologów, pedagogów i logopedów, jak i rodziców zainteresowanych rozwojem swoich dzieci.Wprowadzenie7Rozdział 1. Gestykulacja i symbolizacja w procesie komunikacji11Co to jest komunikacja niejęzykowa?13Rozwój i funkcje gestykulacji w ontogenezie13Używanie gestów i komunikatów niejęzykowych przez małe dzieci17Relacja pomiędzy rozwojem gestykulacji a mową w komunikowaniu się24Komunikacja językowa we wczesnym dzieciństwie29Nabywanie języka przez dzieci30Zaburzenia rozwoju mowy i języka34Opóźnienie rozwoju mowy37Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego – Specific Language Impairment39Zdolność komunikowania się u dzieci z SLI44Rozdział 2. Metodologiczne podstawy badań47Uzasadnienie wyboru przedmiotu badań47Problematyka badawcza48Warunki i przebieg badań oraz charakterystyka badanej grupy49Procedura badawcza51Rozdział 3. Gesty i symbole w komunikacji dzieci osiemnastomiesięcznych55Dyskusja wyników72Rozdział 4. Strategie komunikacyjne wykorzystywane w interakcji z rodzicem przez dzieci dwuipółletnie w sytuacji zabawowo-zadaniowej79Strategie nieinterakcyjne w komunikacji badanych dzieci81Strategie interakcyjne w komunikacji badanych dzieci84Rozdział 5. Komunikacja niejęzykowa u dzieci w sytuacji zadaniowej, zabawowej i interakcyjnej95Umiejętność komunikowania się dwuipółletnich dzieci w zabawie poznawczej95Umiejętność komunikowania się dwuipółletnich dzieci w zabawie konstrukcyjnej110Wrzucanie figur111Układanka „Domek”120Budowanie wieży z klocków126Umiejętność komunikowania się dwuipółletnich dzieci w zabawie swobodnej132Umiejętność komunikowania się dwuipółletnich dzieci w sytuacji interakcyjnej136Rozdział 6. Rola dorosłych w rozwoju gestykulacji i symbolizacji u małego dziecka147Strategie rodziców w komunikacji z dzieckiem152Strategie rodziców w sytuacji zabawowej153Werbalne strategie zachowania rodziców154Niewerbalne strategie zachowania rodziców w postaci gestykulacji159Strategie kierowania uwagą dziecka160Strategie rodziców w sytuacji komunikacyjnej163Strategie kierowania uwagą dziecka163Strategie zachowania rodziców164Rozdział 7. Gesty i symbole w komunikacji dzieci dwuipółletnich – refleksje naukowe167Rodzaje gestykulacji a poziom rozwoju mowy170Funkcje auto- i alteradaptatorów w procesie komunikacji dziecięcej175Relacja pomiędzy rozwojem komunikacji niejęzykowej w postaci gestykulacji a rozwojem mowy176Jakość interakcji rodzic – dziecko a zdolności komunikacyjne dziecka we wczesnym dzieciństwie179Zakończenie182Literatura185

: Podręczniki szkolne

up krakow kierunki, kiedy są ferie w warszawie, praca law, testy gimnazjalne geografia, o której matura, dr łabuzek jaworzno, strzelczyk tomasz, uwr stypendium socjalne, usos poczta uo, wynajem opole, nip 7 działalność nierejestrowana, szampan po angielsku, podpisz dokumenty

yyyyy