Oblicza epok 2.1. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

35,07

Opis

Oblicza epok 2.1. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Oblicza Epok 2.1 Podręcznik WSiP Klasa 2 Część 1

W podręczniku Oblicza epok dla klasy 2, część 1 znajdują się teksty wczesnego romantyzmu, m.in. wiersze poetów jezior (zakres rozszerzony), Giaur Byrona, Cierpienia młodego Wertera oraz Faust Goethego, opowiadania Edgara Allana Poego (zakres rozszerzony), a także twórczość dwóch największych poetów romantyzmu w Polsce – Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna o epoce jest ściśle powiązana z umiejętnościami praktycznymi, gdyż materiał jest realizowany przede wszystkim metodą pogłębionej analizy i interpretacji tekstu – rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, dyskusja wokół postawionego problemu), a także pozwalają na integrację treści (w lekcjach literacko-kulturowych wyróżniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano polecenia dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art). Wśród takich kontekstów znajdują się również utwory literackie, m.in. Ballady i romanse Broniewskiego, Chciałbym umrzeć z miłości z repertuaru Myslovitz czy Nasz wieszcz Adam Różewicza.Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę, a także blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (Sprawdź się). Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu.- Struktura tematu (jednostki lekcyjnej)- Tytuł lekcji – zaciekawiający, nawiązujący do omawianego utworu.- Oś czasu wizualizująca czas powstania dzieła.Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej, zawiera informacje o genezie (U źródeł tekstu), gatunku (Forma gatunkowa) oraz kontekstach, w jakich należy utwór odczytywać.Elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) ułatwiające zapamiętywanie wiadomości.Ramki Wiedzieć więcej zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.Ramki O twórcy – przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku – wprowadzają dodatkowe informacje biograficzne.Tekst – z numeracją wersów (w przypadku wiersza) i akapitów (w przypadku tekstów nieliterackich), z przypisami.Konteksty (fotografie, reprodukcje, kadry filmowe itp.) wraz z opisami, które wyjaśniają ich powiązania z utworem z epoki, oraz z poleceniami ukierunkowującymi interpretację kontekstu lub stawiającymi problem do dyskusji.Ramki Pojęcia kluczowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów.Polecenia w lekcjach literacko-kulturowych, podzielone na części:- Analiza, Interpretacja – służą pogłębionej lekturze dzieła, uczą analizy i interpretacji całych utworów lub wskazanych fragmentów z uzasadnieniem odwołującym się do odpowiednich kontekstów oraz własnego doświadczenia lekturowego i życiowego;- Wartości i postawy – propozycja przedyskutowania przez uczniów problemu dotyczącego wartości / postaw oraz konfliktów wartości / postaw obecnych w utworze, w tym propozycja odniesienia się uczniów do cudzych wypowiedzi czy poglądów na ten temat; propozycja przedyskutowania problemu dotyczącego związku wartości poznawczych, etycznych i estetycznych obecnych w utworze;- Wypowiedź pisemna – polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej w jednym z gatunków wskazanych w podstawie programowej;- Zadanie projektowe – fakultatywnie w niektórych lekcjach propozycja własnego, uczniowskiego projektu, odnoszącego się do zainteresowań i osiągnięć uczniów oraz problematyki tekstów omawianych na lekcji.Ćwiczenia w lekcjach językowych.Infografiki na rozkładówkach – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia kształcenia literacko-kulturowego.Struktura materiału powtórzeniowego po dzialePowtórzenie i sprawdzenie wiadomości:- schemat odnoszący się do treści działu, zawierający najważniejsze informacje o utworach z epoki (m.in. autor, data powstania, gatunek, motywy i symbole).- przypomnienie najważniejszych pojęć z lekcji literacko-kulturowych i lekcji językowych, z odsyłaczem do odpowiedniej strony w podręczniku.- polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, sprawdzające stopień opanowania materiału.Analiza tekstu nieliterackiego – materiały służące doskonaleniu umiejętności retorycznych.Tworzenie własnego tekstu – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi pisemnej.Na końcu podręcznika znajdują się:- Indeks pojęć – pomagający w uporządkowaniu zdobytej wiedzy i zapewniający przyswojenie najważniejszej terminologii;- Indeks osób

: Podręczniki szkolne

urszula ełk, polish lessons warsaw, rysunek skrzypiec, autocad rysunek techniczny, tajskie lodz, anna miler, uep studia magisterskie, wbe katowice, teorie, spotted lezajsk, praca dla wykładowców, język ukraiński dla polaków, programy testerskie, traoez, ile można zdobyć punktów na maturze z matematyki, ryzyko niefinansowe, read nieregularny, adrian jabłoński

yyyyy