Pierwszoteścik Testy kompetencji dla uczniów 1 klasy szkoły podstawowej

10,17

Opis

Pierwszoteścik Testy kompetencji dla uczniów 1 klasy szkoły podstawowej

Publikacja pt.Pierwszoteścikpowstała z myślą o dzieciach, które – poprzez naukę i zabawę – chciałyby rozwinąć swojekompetencje i umiejętności. Adresatem publikacji są również rodzice i nauczyciele, którzy chcą wspierać dzieci w tychdziałaniach. Zbiór pięciu testów, zawierających po kilkadziesiąt zadań, jest wygodnym i pożytecznym narzędziemw codziennej pracy dziecka.Zadania, które znajdują się w testach niniejszej publikacji są zgodne z zapisami nowej ,,Podstawy programowej kształceniaogólnego w poszczególnych typach kształcenia”, zawierają jednak też takie, które poza tę ,,Podstawę …” wykraczają.Zadania badają wiedzę i umiejętności z zakresu czterech edukacji:polonistycznej, matematycznej, przyrodniczeji technicznej. W zakresie każdej z tych edukacji wybrane zostały te umiejętności, które wydają się istotne do dalszej naukidziecka i mają wyraźnie praktyczny charakter.Mają one na celu sprawdzić czy:w zakresie edukacji polonistycznej uczeń potrafi:czytać, czyli:- odczytywać uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,- znać wszystkie litery alfabetu, czytać i rozumieć proste, krótkie teksty,- posługiwać się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,- rozumieć sens historyjek obrazkowych,pisać, czyli:- dbać o estetykę i poprawność graficzną pisania,- pisać, przepisywać, pisać z pamięci proste, krótkie zdania,w zakresie edukacji matematycznej uczeń potrafi:wykonywać czynności, ważne dla uczenia się matematyki, czyli:- porównywać,- układać obiekty w serie,- klasyfikować,- wyprowadzać kierunki względem siebie i względem innych obiektów,- pomniejszać, powiększać figury, dostrzegać symetrię,liczyć, czyli:- dostrzegać regularność dziesiątkowego sytemu liczenia,- zapisywać liczby cyframi (do 10),- wymieniać kolejno liczebniki (do 20),- wyznaczać sumy i różnice (do 10),- rozwiązywać zadania z treścią stosując zapis cyfrowy i znaki działania,mierzyć, czyli:- odmierzać linijką i porównywać długości obiektów,- ważyć i porównywać wagi różnych obiektów,- odmierzać płyny i porównywać pojemność różnych naczyń,- nazywać dni w tygodniu i miesiące w roku,- rozpoznawać czas na zegarze,- wykonywać proste obliczenia pieniężne,w zakresie edukacji przyrodniczej uczeń:zna świat roślin i zwierząt, czyli:- rozpoznaje życie w wybranych ekosystemach,- wymienia zwierzęta i rośliny, w tym egzotyczne,zna zjawiska przyrodnicze, czyli:- dostrzega zależność zjawisk od pór roku,- dostrzega wpływ zjawisk na życie ludzi, zwierząt i roślin,w zakresie edukacji technicznej uczeń:zna środowisko techniczne, czyli:- orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku,- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń,przedstawia pomysły, planuje kolejne czynności, dobiera materiały i narzędzia.Niniejsza publikacja odwołuje się do wieloletnich doświadczeń Instytutu Badań Kompetencji w diagnozowaniu osiągnięćuczniów

: Podręczniki szkolne

masa profila, jaki sklep otworzyć w małym mieście, biegły rewident gdańsk, equrs.pl, jagoda jagoda, matura 2021 matematyka rozszerzona odpowiedzi, geodezja tomaszów lubelski, plan zarządzania nieruchomością przykład, kurs kadry i płace warszawa, gry chudy, kurs programowania gdynia

yyyyy