VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019

101,32

Opis

VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019

VBA jest językiem programowania umożliwiającym automatyzację praktycznie wszystkich działań, które wykonuje się ręcznie w aplikacjach Office. Napisany w nim kod jest szybszy, dokładniejszy i bardziej niezawodny niż jakikolwiek człowiek. Można dodawać struktury decyzyjne i pętle, a tym samym znacznie poszerzyć zakres możliwych operacji. Ciekawą opcją jest też tworzenie w VBA interfejsów użytkownika – okien komunikatów, pól wprowadzania danych i formularzy. Fantastyczne możliwości zyskuje się w wyniku komunikowania się między sobą aplikacji pakietu Office: operacje w jednej aplikacji można wspomagać działaniami innej – za pomocą kodu VBA! To praktyczny podręcznik do nauki programowania w języku VBA. Punktem wyjścia jest proces rejestrowania makr oraz rozpoczęcie pracy w edytorze VBE. Dalej omówiono składnię języka VBA, potrzebne obiekty i metody oraz sposoby korzystania z pętli i funkcji, w tym funkcje wbudowane. Pokazano sposoby tworzenia interfejsów użytkownika zawierających takie elementy jak okna komunikatów, pola wprowadzania danych, niestandardowe okna dialogowe czy złożone formularze. Zaprezentowano także zasady budowania i debugowania modułowego kodu. W książce znalazło się wiele wskazówek oraz fragmentów kodu ułatwiających tworzenie przydatnych makr, dzięki którym praca z pakietem Office nabiera zupełnie innego kształtu! W tej książce między innymi: podstawy pracy z VBA i korzystanie z Visual Basic Editor zmienne tablicowe, pętle i funkcje wbudowane pola wprowadzania danych i formularze tworzenie modułowego kodu i korzystanie z klas zabezpieczenia VBA i techniki zaawansowane VBA: zautomatyzuj nudną pracę i ciesz się tym, co lubisz! O autorze Richard Mansfield jest powszechnie znany jako ekspert w zakresie programowania. Napisał ponad 40 książek poświęconych tej dziedzinie, wiele z nich zdobyło ogromną popularność i uznanie. W przeszłości był redaktorem magazynu Compute!. Spis treści Podziękowania O autorze O redaktorze merytorycznym Wprowadzenie Skąd wziąć kod przykładów zamieszczonych w tej książce? Jeśli masz pytania Co mogę zrobić dzięki VBA? Co znajduje się w tej książce? W jaki sposób należy korzystać z tej książki? Czy ta książka jest odpowiednia dla mnie? Konwencje używane w tej książce Dodatkowe informacje Część I. Rejestrowanie makr i wprowadzenie do VBA Rozdział 1. Rejestrowanie i uruchamianie makr w aplikacjach pakietu Office Czym jest VBA i co można zrobić za jego pomocą? Różnica między językami Visual Basic a Visual Basic for Applications Co to jest Visual Basic .NET i Visual Basic Express? Podstawowe wiadomości o makrach Rejestrowanie makr Wyświetlanie zakładki Deweloper na Wstążce Planowanie makra Uruchamianie Rejestratora makr Nazewnictwo makr Nieprawidłowe nazwy makr Opisywanie makr Przechowywanie makr Wybór sposobu uruchomienia nowego makra Uruchamianie makra ze Wstążki Uruchamianie makra z paska narzędzi Szybki dostęp Uruchamianie makra za pomocą kombinacji klawiszy skrótu Uruchamianie makra w staromodny sposób Przypisywanie sposobu uruchamiania makra w programie Excel Przypisywanie sposobu uruchamiania makra w programie PowerPoint Przypisywanie sposobu uruchamiania makra w programie Outlook Rejestrowanie działań w makrze Uruchamianie makra Rejestrowanie przykładowego makra w programie Word Rejestrowanie przykładowego makra w Excelu Tworzenie skoroszytu makr osobistych, jeśli nie stworzono go wcześniej Rejestrowanie makra Określanie sposobu uruchamiania istniejącego makra Przypisywanie makra do przycisku paska narzędzi Szybki dostęp w programie Word Przypisywanie makra do klawisza skrótu Usuwanie makra Pytania kontrolne i zadania Rozdział 2. Wprowadzenie do programu Visual Basic Editor Otwieranie edytora VBE Otwieranie VBE z wybranym makrem Otwieranie edytora VBE bezpośrednio Przejście do makra Korzystanie z głównych okien edytora VBE Project Explorer Przeglądarka obiektów Okno kodu Uzupełnianie słów Szybkie informacje Automatyczne wyświetlanie elementów list Lista stałych Podpowiedzi danych Wskaźniki na marginesie Inne mechanizmy edycji kodu Okno Properties Okno Immediate Ustawianie właściwości projektu Personalizacja programu Visual Basic Editor Wybór ustawień edytora i preferencji wyświetlania Zakładka Editor okna Options Zakładka Editor Format okna Options Zakładka General okna Options Opcje zakładki Docking Wybór i rozmieszczanie okien edytora Dostosowywanie paska narzędzi i paska menu Dostosowywanie przybornika Dodawanie kontrolek do przybornika Zmiana nazwy kontrolki w przyborniku Przypisywanie grafiki do ikony kontrolki w przyborniku Usuwanie kontrolek z przybornika Dodawanie stron do przybornika Zmiana nazwy strony w Toolbox Usuwanie stron z przybornika Importowanie i eksportowanie stron przybornika Przemieszczanie strony w przyborniku Pytania kontrolne i zadania Rozdział 3. Edycja zarejestrowanych makr Testowanie makra w programie Visual Basic Editor Uruchamianie makra krok po kroku Ustawianie pułapek Komentowanie wierszy kodu Wyjście z krokowego wykonywania makra Edycja makra programu Word Uruchamianie makra Transpose_Word_Right krok po kroku Uruchamianie makra Transpose_Word_Right Tworzenie makra Transpose_Word_Left Zapisywanie pracy Edycja makra Excela Odkrywanie skoroszytu makr osobistych Otwarcie makra do edycji Edycja makra Edycja makra PowerPoint Zmniejszenie rozmiaru makra Zapisywanie pracy Pytania kontrolne i zadania Rozdział 4. Tworzenie kodu w edytorze VBE od podstaw Konfigurowanie edytora VBE do tworzenia makr Tworzenie procedur dla Worda Tworzenie makra dla programu Excel Tworzenie procedury dla PowerPointa Tworzenie procedury dla Accessa Pytania kontrolne i zadania Część II. Korzystanie z VBA Rozdział 5. Podstawy składni VBA Przygotuj się Procedury Funkcje Procedury Sub Instrukcje Słowa kluczowe Wyrażenia Operatory Zmienne Stałe Argumenty Określanie nazw argumentów, a ich pomijanie Kiedy stosować nawiasy wokół listy argumentów Obiekty Kolekcje Właściwości Metody Zdarzenia Pytania kontrolne i zadania Rozdział 6. Zmienne, stałe i wyliczenia Korzystanie ze zmiennych Wybór nazw dla zmiennych Deklarowanie zmiennych Niejawne deklarowanie zmiennych Jawne deklarowanie zmiennych Wybór zakresu i czasu życia zmiennej Zasięg procedury Zasięg prywatny Zasięg publiczny Korzystanie ze zmiennych statycznych Określanie typu danych dla zmiennej Czy trzeba określać typ danych? Boolean Byte Currency Date Decimal Double Integer Long Object Single String Variant Decydowanie o typie zmiennej Korzystanie ze stałych Deklarowanie własnych stałych Składnia Przykład Wybór zasięgu lub czasu życia dla stałych Wyliczenia Pytania kontrolne i zadania Rozdział 7. mienne tablicowe Czym są tablice? Deklarowanie tablicy Przechowywanie wartości w tablicy Tablice wielowymiarowe Deklarowanie tablic dynamicznych Zmiana wymiarów tablicy Zwracanie informacji z tablicy Usuwanie tablicy Ustalanie, czy zmienna jest tablicą Wyznaczanie granic tablic Sortowanie tablic Przeszukiwanie tablicy Liniowe przeszukiwanie tablicy Binarne przeszukiwanie tablicy Pytania kontrolne i zadania Rozdział 8. Wyszukiwanie obiektów, metod i właściwości, których potrzebujesz Czym jest obiekt? Zalety programowania obiektowego Obiekty kreowane Właściwości Metody Kolekcje Korzystanie z obiektu w kolekcji Dodawanie obiektu do kolekcji Znajdowanie potrzebnych obiektów Korzystanie z Rejestratora makr, aby dodać kod do potrzebnych obiektów Korzystanie z Przeglądarki obiektów Komponenty Przeglądarki obiektów Dodawanie i usuwanie bibliotek obiektów Poruszanie się po Przeglądarce obiektów Korzystanie z pomocy, aby znaleźć potrzebny obiekt Naciśnij F1, aby przejść do głównej strony pomocy VBA Naciśnij F1, aby przejść bezpośrednio do strony pomocy polecenia Korzystanie z własności Auto List Members Używanie zmiennych typu Object do reprezentowania obiektów Programowanie zespołowe i OOP Pytania kontrolne i zadania Część III. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem pętli i funkcji Rozdział 9. Korzystanie z funkcji wbudowanych Czym są funkcje? Korzystanie z funkcji Przekazywanie argumentów do funkcji Korzystanie z funkcji do konwersji danych Funkcja ASC do wyznaczania kodu znaku Funkcja Val do wyodrębnienia liczby z początku ciągu znaków Korzystanie z funkcji Str w celu konwersji liczby na łańcuch znaków Korzystanie z funkcji Format do formatowania wyrażeń Korzystanie z predefiniowanych formatów liczbowych Tworzenie formatu liczbowego Tworzenie formatu dat i godzin Tworzenie formatu ciągów znaków Wykorzystanie funkcji Chr i stałych do wprowadzania znaków specjalnych do ciągu Korzystanie z funkcji do wykonywania operacji na zmiennych Korzystanie z funkcji Left, Right i Mid w celu uzyskania fragmentu ciągu znaków Korzystanie z funkcji Left Korzystanie z funkcji Right Korzystanie z funkcji Mid Wykorzystanie funkcji InStr i InStrRev w celu znalezienia ciągu znaków w innym ciągu znaków Korzystanie z funkcji LTrim, RTrim i Trim do usuwania spacji z ciągu znaków Wykorzystanie funkcji Len do sprawdzania długości ciągu znaków Korzystanie z funkcji StrConv, LCase i UCase do zmiany wielkości liter w ciągu znaków Funkcja StrConv Korzystanie z funkcji LCase i UCase Korzystanie z funkcji StrComp do porównywania jabłek z jabłkami Korzystanie z funkcji matematycznych języka VBA Korzystanie z funkcji VBA do przetwarzania dat i godzin Korzystanie z funkcji DatePart do parsowania dat Obliczanie przedziałów czasowych za pomocą funkcji DateDiff Korzystanie z funkcji DateAdd do dodawania lub odejmowania czasu od daty Funkcje do zarządzania plikami Sprawdzanie, czy plik istnieje, za pomocą funkcji Dir Zwracanie bieżącej ścieżki Pytania kontrolne i zadania Rozdział 10. Tworzenie własnych funkcji Składowe instrukcji Function Tworzenie funkcji Tworzenie funkcji ręcznie Tworzenie funkcji za pomocą okna dialogowego Add Procedure Przekazywanie argumentów do funkcji Deklarowanie typów danych argumentów Określanie argumentu opcjonalnego Zarządzanie zasięgiem funkcji Przykłady funkcji dla wszystkich aplikacji pakietu Office obsługujących VBA Jak funkcje zwracają informacje? Zwracanie z funkcji danych tekstowych Tworzenie funkcji dla programu Word Tworzenie funkcji dla programu Excel Tworzenie funkcji dla PowerPointa Tworzenie funkcji dla programu Access Pytania kontrolne i zadania Rozdział 11. Podejmowanie decyzji w kodzie Jak w VBA wykonujemy porównania? Testowanie wielu warunków z wykorzystaniem operatorów logicznych Bloki If IfThen Składnia Przykłady Instrukcje IfThenElse Składnia Przykład Instrukcje IfThenElseIfElse Składnia Przykłady Tworzenie pętli z instrukcjami If i GoTo Składnia Przykład Zagnieżdżanie bloków If Bloki Select Case Składnia Przykład Kolejność ma znaczenie Pytania kontrolne i zadania Rozdział 12. Korzystanie z pętli do powtarzania działań Kiedy należy używać pętli? Podstawy działania pętli Korzystanie z pętli For do wykonywania stałej liczby powtórzeń Pętle ForNext Składnia Proste pętle ForNext Pętle ForNext z argumentem Step Korzystanie z instrukcji InputBox do sterowania pętlą ForNext Pętle For EachNext Składnia Wykorzystanie instrukcji Exit For Wykorzystanie pętli Do w celu wykonania zmiennej liczby powtórzeń Pętle Do While Składnia Pętle DoLoop While Składnia Pętle Do UntilLoop Składnia Pętle DoLoop Until Składnia Wykorzystanie instrukcji Exit Do Czy stosowanie instrukcji Exit Do to zła praktyka? Pętle WhileWend Zagnieżdżanie pętli Unikanie pętli nieskończonych Pytania kontrolne i zadania Część IV. Korzystanie z okien MsgBox, InputBox i okien dialogowych Rozdział 13. Pobieranie danych od użytkownika za pomocą okien MsgBox i InputBox Otwieranie makra Wyświetlanie komunikatów na pasku stanu w Wordzie i Excelu Okna komunikatów Zalety i wady okien komunikatów Składnia użycia okien komunikatów Wyświetlanie prostego okna komunikatu Wyświetlanie wielowierszowego okna komunikatu Wybieranie przycisków dla okna komunikatu Wybór ikony dla okna komunikatu Ustawianie domyślnego przycisku dla okna komunikatu Zarządzanie modalnością okna komunikatu Określanie tytułu okna komunikatu Paski tytułu mogą dostarczać przydatnych informacji Dodawanie przycisku Pomoc w oknach komunikatów Określanie pliku pomocy dla okna komunikatu Stosowanie pewnych argumentów bez innych Pobieranie wartości z okna komunikatu Okna wprowadzania danych Składnia polecenia InputBox Pobieranie danych z okien InputBox Formularze: gdy okna komunikatów i okna wprowadzania danych nie wystarczą Pytania kontrolne i zadania Rozdział 14. Tworzenie prostych, niestandardowych okien dialogowych Kiedy należy użyć niestandardowego okna dialogowego? Tworzenie niestandardowych okien dialogowych Projektowanie okien dialogowych Wstawianie formularza użytkownika Wybór ustawień siatki formularza użytkownika Zmiana nazwy formularza użytkownika Dodawanie kontrolek do formularzy użytkownika Grupowanie kontrolek Zmiana nazwy kontrolek Przemieszczanie kontrolek Zmiana podpisu kontrolki Najważniejsze właściwości kontrolek z przybornika Popularne właściwości Etykieta TextBox ComboBox i ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip i MultiPage ScrollBar i SpinButton Image Page Tab Praca z grupami kontrolek Jak grupować kontrolki? Anulowanie pogrupowania kontrolek Ustalanie rozmiaru pogrupowanych kontrolek Usuwanie pogrupowanych kontrolek Praca z jedną kontrolką w grupie Wyrównywanie kontrolek Rozmieszczanie kontrolek Dostosowywanie kolejności przechodzenia klawiszem Tab w formularzu Łączenie formularza z procedurą Ładowanie formularzy i usuwanie ich z pamięci Wyświetlanie i ukrywanie formularza Ustawianie domyślnego przycisku polecenia Odczytywanie informacji wprowadzonych przez użytkownika w oknie dialogowym Zwracanie tekstu wprowadzonego w polu tekstowym Zwracanie wartości przycisku opcji Zwracanie właściwości Value z pola wyboru Zwracanie właściwości Value z pola listy Zwracanie właściwości Value z pola kombi Przykłady powiązań formularzy z procedurami Przykład dla Worda: procedura przenoszenia akapitu Zarejestrowanie procedury Tworzenie okna dialogowego Przykład ogólny: otwieranie pliku z pola listy Budowanie formularza użytkownika Tworzenie kodu obsługi formularza użytkownika Korzystanie z wbudowanych okien dialogowych aplikacji Wyświetlanie wbudowanego okna dialogowego Znajdowanie nazwy okna dialogowego i stałej Wybór pomiędzy metodą Show a metodą Display Używanie metody Show do wyświetlania i uruchamiania okna dialogowego Korzystanie z metody Display do wyświetlania okna dialogowego Ustawianie i przywracanie opcji we wbudowanych oknach dialogowych Który przycisk wybrał użytkownik w oknie dialogowym? Określanie limitu czasu dla okna dialogowego Pytania kontrolne i zadania Rozdział 15. Tworzenie złożonych formularzy Tworzenie złożonych okien dialogowych i korzystanie z nich Aktualizowanie okna dialogowego w celu odzwierciedlenia ustawień wprowadzonych przez użytkownika Odsłanianie ukrytej części formularza Śledzenie procedury w formularzu Korzystanie z wielostronicowych okien dialogowych oraz kontrolek TabStrip Korzystanie z wielostronicowych okien dialogowych Korzystanie z kontrolki TabStrip Wykorzystanie ilustracji w formularzach Tworzenie niemodalnych okien dialogowych Określanie lokalizacji formularza na ekranie Wykorzystanie zdarzeń do zarządzania formularzami Zdarzenia unikatowe dla obiektu UserForm Zdarzenie Initialize Zdarzenie QueryClose Zdarzenie Activate Zdarzenie Deactivate Zdarzenie Resize Zdarzenie Terminate Zdarzenia, które dotyczą zarówno formularzy użytkownika, jak i kontrolek reprezentujących kontenery Zdarzenie Scroll Zdarzenie Zoom Zdarzenie Layout Zdarzenie AddControl Zdarzenie RemoveControl Zdarzenia, które dotyczą wielu lub większości kontrolek Zdarzenie Click Zdarzenie Change Zdarzenia Enter i Exit Zdarzenie BeforeUpdate Zdarzenie AfterUpdate Zdarzenia KeyDown i KeyUp Zdarzenie KeyPress Zdarzenia MouseDown i MouseUp Zdarzenie MouseMove Zdarzenie BeforeDragOver Zdarzenie BeforeDropOrPaste Zdarzenie DblClick Zdarzenie Error Zdarzenia, które dotyczą tylko kilku kontrolek Zdarzenie DropButtonClick Zdarzenia SpinDown i SpinUp Zadania i pytania kontrolne Część V. Tworzenie skutecznego kodu Rozdział 16. Budowanie modułowego kodu i korzystanie z klas Tworzenie kodu modularnego Czym jest modularny kod? Zalety używania modularnego kodu Jak tworzyć modularny kod? Organizowanie kodu w modułach Wywoływanie procedur Wprowadzanie w kodzie ulepszeń logicznych Deklarowanie zmiennych jawnie zamiast niejawnie Korzystanie z instru
cji With w celu upraszczania kodu Nie używaj instrukcji With bez potrzeby Optymalizacja instrukcji Select Case Nie sprawdzaj warunków bez potrzeby Usuwanie nieużywanych elementów z kodu Wizualne udoskonalenia kodu Stosowanie wcięć do wyróżniania poziomów kodu Używanie znaków kontynuacji w celu podziału długich wierszy Wykorzystanie znaku konkatenacji do podzielenia długich ciągów znaków Używaj pustych linii do dzielenia kodu Wykorzystuj zmienne w celu uproszczenia skomplikowanej składni Przekazywanie informacji z jednej procedury do innej za pomocą argumentów Przekazywanie informacji z powrotem do wywoływanej procedury Przekazywanie informacji z jednej procedury do drugiej za pomocą zmiennych prywatnych lub publicznych Tworzenie klas i korzystanie z nich Co można zrobić z modułami klas? Krótki przegląd klas Planowanie klasy Tworzenie modułu klasy Nadawanie klasie nazwy Ustawianie właściwości Instancing Deklarowanie zmiennych i stałych klasy Dodawanie właściwości do klasy Tworzenie właściwości za pomocą zmiennej publicznej Tworzenie właściwości za pomocą procedur Property Właściwości klasy Book Dodawanie metod do klasy Korzystanie z klasy Pytania kontrolne i zadania Rozdział 17. Debugowanie kodu i obsługa błędów Zasady debugowania Różne rodzaje błędów Błędy językowe Błędy kompilacji Błędy fazy wykonania Błędy logiki programu Narzędzia debugowania w VBA Tryb pułapki Polecenia Step Over i Step Out Okno Locals Okno Watch Ustawianie wyrażeń do obserwowania Edycja obserwowanych wyrażeń Usuwanie obserwowanych wyrażeń Korzystanie z funkcji Quick Watch Okno Immediate Czego nie można zrobić w oknie Immediate? Wprowadzanie kodu w oknie Immediate Wyświetlanie informacji w oknie Immediate Okno dialogowe Call Stack Postępowanie w przypadku pętli nieskończonych Obsługa błędów wykonania Kiedy trzeba napisać blok obsługi błędów? Przechwytywanie błędów Wyłączanie przechwytywania błędów Wznawianie działania procedury po wystąpieniu błędu Korzystanie z instrukcji Resume Korzystanie z instrukcji Resume Next Korzystanie z instrukcji Resume wiersz Odczytywanie opisu błędu Zgłaszanie własnych błędów Wyłączanie ostrzeżeń Obsługa przerywania makr przez użytkownika w programach Word i Excel Wyłączenie wprowadzania danych przez użytkownika podczas działania procedury Wyłączenie możliwości wprowadzania danych przez użytkownika podczas działania konkretnego fragmentu makra Dokumentowanie kodu Pytania kontrolne i zadania Rozdział 18. Budowanie kodu przyjaznego użytkownikom Czym jest makro przyjazne użytkownikowi? Przywracanie środowiska użytkownika Pozostawienie użytkownika w najlepszej pozycji do kontynuowania pracy Informowanie użytkownika o tym, co się dzieje, podczas działania procedury Operowanie kursorem Operowanie kursorem w programie Word Operowanie kursorem w programie Excel Wyświetlanie informacji na początku makra Komunikacja z użytkownikiem za pośrednictwem okien komunikatu lub okien dialogowych na koniec działania makra Tworzenie pliku dziennika Dbanie o to, aby makro było uruchomione w odpowiednich warunkach Sprzątanie po wykonaniu procedury Cofanie zmian wprowadzonych przez makro Usuwanie tymczasowych plików i folderów Korzystanie z własnego folderu tymczasowego Usuwanie folderu tymczasowego Pytania kontrolne i zadania Rozdział 19. Przegląd mechanizmów zabezpieczeń języka VBA W jaki sposób VBA implementuje zabezpieczenia? Podpisywanie projektów makr podpisem cyfrowym Co to jest certyfikat cyfrowy? Zdobywanie certyfikatu cyfrowego Tworzenie certyfikatu cyfrowego z podpisem własnym Uzyskanie certyfikatu cyfrowego od Twojej firmy Uzyskanie certyfikatu cyfrowego z komercyjnego urzędu certyfikacji Instalowanie certyfikatu cyfrowego Eksportowanie certyfikatu cyfrowego Usuwanie certyfikatu cyfrowego Podpisywanie projektu makra podpisem cyfrowym Usuwanie podpisu cyfrowego z projektu makra Do kogo należy ten certyfikat i co to znaczy? Wybór odpowiedniego poziomu zabezpieczeń Zagrożenia bezpieczeństwa stwarzane przez VBA Ochrona przed wirusami w postaci makr Określanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń Dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń pakietu Office Ustawienia blokowania plików Blokowanie kodu Pytania kontrolne i zadania Część VI. Programowanie aplikacji pakietu Office Rozdział 20. Model obiektowy Worda i jego najważniejsze obiekty Model obiektowy Worda Korzystanie z kolekcji Documents oraz obiektu Document Tworzenie dokumentu Tworzenie szablonu Zapisywanie dokumentu Zapisywanie dokumentu po raz pierwszy lub zapisywanie go w innym pliku Zapisywanie dokumentu, który był już wcześniej zapisany Zapisywanie wszystkich otwartych dokumentów Sprawdzanie, czy dokument zawiera niezapisane zmiany Otwieranie dokumentu Zamykanie dokumentu Modyfikowanie szablonu dokumentu Drukowanie dokumentu Korzystanie z obiektu ActiveDocument Korzystanie z obiektu Selection Sprawdzanie rodzaju zaznaczenia Sprawdzanie typu opowieści zaznaczenia Uzyskiwanie innych informacji na temat bieżącego zaznaczenia Wstawianie tekstu w miejscu zaznaczenia Wstawianie akapitu w zaznaczeniu Stosowanie stylu Rozszerzanie istniejącego zaznaczenia Redukcja istniejącego zaznaczenia Tworzenie zakresów i korzystanie z nich Definiowanie zakresu nazwanego Zmiana definicji zakresu Korzystanie z właściwości Duplicate w celu przechowywania lub kopiowania formatowania Manipulowanie opcjami Sprawdzanie, czy hiperłącza wymagają kliknięć z klawiszem Ctrl Wyłączanie trybu zastępowania Ustawianie domyślnej ścieżki pliku Wyłączanie śledzenia zmian Pytania kontrolne i zadania Rozdział 21. Korzystanie z popularnych obiektów Worda Korzystanie z mechanizmu wyszukiwania z zastępowaniem z poziomu VBA Składnia metody Execute Przykład użycia operacji znajdowania i zamieniania Korzystanie z nagłówków, stopek i numerów stron Jak VBA implementuje nagłówki i stopki? Dostęp do nagłówka lub stopki Sprawdzanie, czy nagłówek lub stopka istnieją Odwoływanie się do nagłówka lub stopki w poprzedniej sekcji Tworzenie innego nagłówka pierwszej strony Tworzenie różnych nagłówków dla stron nieparzystych i parzystych Dodawanie numerów stron do nagłówków i stopek Dodawanie numerów stron do jednej lub kilku sekcji dokumentu Usuwanie numerów stron z jednej lub kilku sekcji dokumentu Sprawdzanie, czy sekcja dokumentu ma numery stron Zmiana numeracji stron dla sekcji Wyłączanie numerowania stron na pierwszej stronie Formatowanie numerów stron Tworzenie numerów stron w stylu Strona X z Y Korzystanie z sekcji, ustawień strony, okien i widoków Dodawanie sekcji do dokumentu Zmiana ustawień strony Otwieranie nowego okna zawierającego otwarty dokument Zamykanie wszystkich okien dokumentu z wyjątkiem pierwszego Podział okna Wyświetlanie planu dokumentu dla okna Przewijanie okna Układanie okien Pozycjonowanie i określanie rozmiaru okna Wyświetlanie elementu w oknie po jego otwarciu Zmiana widoku dokumentu Przełączanie do trybu czytania Powiększanie i zmniejszanie widoku w celu wyświetlania wielu stron Przetwarzanie tabel Tworzenie tabeli Zaznaczanie tabeli Konwersja tekstu na tabelę Zapewnienie umiejscowienia zaznaczenia wewnątrz tabeli Sprawdzanie, czy zaznaczenie znajduje się wewnątrz tabeli Sortowanie tabeli Dodawanie kolumny do tabeli Usuwanie kolumny z tabeli Ustawianie szerokości kolumny Zaznaczanie kolumny Dodawanie wiersza do tabeli Usuwanie wiersza z tabeli Ustawianie wysokości jednego lub większej liczby wierszy Zaznaczanie wiersza Wstawianie komórki Zwracanie tekstu w komórce Wprowadzanie tekstu w komórce Usuwanie komórek Zaznaczanie zakresu komórek Konwersja tabeli lub wierszy na tekst Pytania kontrolne i zadania Rozdział 22. Model obiektowy Excela i jego najważniejsze obiekty Przegląd modelu obiektowego Excela Obiekty kreowane Excela Zarządzanie skoroszytami Tworzenie skoroszytu Tworzenie nowego pustego skoroszytu Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie istniejącego skoroszytu Tworzenie skoroszytu z wykresem, arkusza makr lub arkusza roboczego Zapisywanie skoroszytu Zapisywanie skoroszytu po raz pierwszy lub w innym pliku Zapisywanie dokumentu, który został zapisany wcześniej Zapisywanie wszystkich otwartych skoroszytów Dostęp do chmury Otwieranie skoroszytu Zamykanie skoroszytu Zamykanie wszystkich otwartych skoroszytów Współdzielenie skoroszytu Ochrona skoroszytu Korzystanie z obiektu ActiveWorkbook Praca z arkuszami Wstawianie arkusza Usuwanie arkusza Kopiowanie lub przenoszenie arkusza Drukowanie arkusza Zabezpieczanie arkusza Korzystanie z obiektu ActiveSheet Korzystanie z aktywnej komórki lub zaznaczenia Praca z aktywną komórką Pobieranie i ustawianie wartości aktywnej komórki Zmiana aktywnej komórki na inną Praca z regionem wokół aktywnej komórki Praca z zaznaczeniem Praca z zakresami Praca z zakresem komórek Definiowanie zakresów nazwanych Usuwanie nazwanego zakresu Praca z nazwanym zakresem Praca z zakresem wykorzystanym Korzystanie z komórek specjalnych Wprowadzanie formuły w komórce Ustawianie opcji Ustawianie opcji w obiekcie Application Zarządzanie obliczeniami programu Excel Czyszczenie listy ostatnio używanych plików Ustawianie domyślnej ścieżki do plików Ustawianie opcji w obiekcie Workbook Zmuszanie Excela do usuwania osobistych informacji z właściwości pliku podczas zapisywania Pytania kontrolne i zadania Rozdział 23. Korzystanie z popularnych obiektów Excela Praca z wykresami Tworzenie wykresu Tworzenie wykresu na nowym arkuszu wykresu Tworzenie wykresu w istniejącym arkuszu Określanie danych źródłowych dla wykresu Określanie typu wykresu Korzystanie z serii na wykresie Tworzenie nowej serii Tworzenie nowej serii danych Rozszerzanie istniejących serii danych Dodawanie legendy do wykresu Dodawanie tytułu wykresu Praca z osiami wykresu Formatowanie nagłówków i stopek Praca z obiektami Windows Otwieranie nowego okna w skoroszycie Zamykanie okna Aktywacja okna Rozmieszczanie okien i zmiana ich rozmiaru Powiększanie okna i ustawianie opcji wyświetlania Korzystanie z mechanizmu znajdowania i zamieniania Wyszukiwanie za pomocą metody Find Kontynuowanie wyszukiwania z wykorzystaniem metod FindNext i FindPrevious Zamienianie za pomocą metody Replace Wyszukiwanie i zamiana formatowania Dodawanie kształtów Pytania kontrolne i zadania Rozdział 24. Model obiektowy PowerPointa i jego najważniejsze obiekty Przegląd modelu obiektowego PowerPointa Obiekty kreowane programu PowerPoint Praca z prezentacjami Tworzenie nowej prezentacji na podstawie domyślnego szablonu Otwieranie istniejącej prezentacji Otwieranie prezentacji z chmury Zapisywanie prezentacji Zapisywanie prezentacji po raz pierwszy lub pod inną nazwą Zapisywanie prezentacji pod jej istniejącą nazwą Zapisywanie kopii prezentacji Zapisywanie wszystkich otwartych prezentacji Zamykanie prezentacji Eksportowanie prezentacji lub wybranych slajdów do formatu graficznego Drukowanie prezentacji Praca z aktywną prezentacją Praca z oknami i widokami Praca z aktywnym oknem Otwieranie nowego okna dla prezentacji Zamykanie okna Aktywacja okna Rozmieszczanie okien na ekranie i zmiana ich rozmiaru Zmiana widoku Praca z panelami okien Praca ze slajdami Dodawanie slajdów do prezentacji Wstawianie slajdów z istniejącej prezentacji Znajdowanie slajdów według numerów ID Zmiana układu istniejącego slajdu Usuwanie istniejącego slajdu Kopiowanie i wklejanie slajdów Powielanie slajdów Przenoszenie slajdów Dostęp do slajdów według nazwy Praca z zakresem slajdów Formatowanie slajdu Ustawianie tła dla jednego lub większej liczby slajdów Zastosowanie schematu kolorów do slajdu Ustawianie przejść dla slajdu, grupy slajdów lub wzorca Praca z wzorcami slajdów Praca z wzorcem slajdów Praca z wzorcem tytułu Praca z wzorcem materiałów informacyjnych Praca z wzorcem notatek Usuwanie wzorca Pytania kontrolne i zadania Rozdział 25. Wykorzystywanie kształtów i uruchamianie pokazów slajdów Korzystanie z kształtów Dodawanie kształtów do slajdów Wspólne argumenty metod dodawania kształtów Argument Type do dodawania kształtów Argumenty specyficzne dla metody AddTextEffect Argumenty specyficzne dla metody AddTextEffect Przykład wykorzystania metody AddShape Przykład wykorzystania metody AddTextEffect Przykład wykorzystania metody AddTextBox Usuwanie kształtu Zaznaczanie wszystkich kształtów Zmiana położenia i rozmiaru kształtu Kopiowanie formatowania z jednego kształtu do innego Posługiwanie się tekstem wewnątrz kształtu Sprawdzanie, czy kształt zawiera ramkę tekstową Zwracanie i ustawianie tekstu w zakresie tekstowym Formatowanie tekstu wewnątrz zakresu tekstu Formatowanie wypunktowania w zakresie tekstu Animowanie kształtu lub grupy kształtów Operacje na nagłówkach i stopkach Uzyskanie dostępu do potrzebnego obiektu Header lub Footer Wyświetlanie lub ukrywanie obiektu Header lub Footer Ustawianie tekstu w nagłówku lub stopce Ustawianie formatu daty i godziny nagłówków i stopek Konfigurowanie i uruchamianie pokazu slajdów Zarządzanie typem pokazu Tworzenie pokazu niestandardowego Usuwanie niestandardowego pokazu Uruchamianie pokazu slajdów Zmiana rozmiaru i położenia pokazu slajdów Poruszanie się pomiędzy slajdami Wstrzymywanie pokazu slajdów i korzystanie z białych i czarnych ekranów Uruchamianie i zatrzymywanie pokazów niestandardowych Kończenie pokazu slajdów Pytania kontrolne i zadania Rozdział 26. Model obiektowy Outlooka i jego najważniejsze obiekty Przegląd modelu obiektowego Outlooka Model obiektowy Outlooka Gdzie Outlook przechowuje makra VBA? Najpopularniejsze obiekty kreowalne Outlooka Korzystanie z obiektu Application Wprowadzenie do obiektu NameSpace Praca z przestrzeniami nazw Dostęp do domyślnych folderów w ramach obiektu NameSpace Dostęp do innych folderów w ramach obiektu NameSpace Inspektory i eksploratory Otwieranie okna Inspector Dostęp do obiektu Inspector związanego z elementem Dostęp do aktywnego okna inspektora lub eksploratora Korzystanie z aktywnego inspektora Tworzenie elementów programu Outlook Korzystanie z metody CreateItem do tworzenia elementów domyślnych Kończenie pracy Outlooka Uniwersalne metody do pracy z obiektami Outlooka Metoda Display Korzystanie z metody Close Korzystanie z metody PrintOut Korzystanie z metody Save Korzystanie z metody SaveAs Operacje na wiadomościach Tworzenie nowej wiadomości Operacje na treści wiadomości Dodawanie załącznika do wiadomości Wysyłanie wiadomości Operacje na elementach kalendarza Tworzenie nowego elementu kalendarza Operacje na treści elementu kalendarza Posługiwanie się zadaniami i zleceniami zadań Tworzenie zadania Operacje na zawartości elementu zadania Przypisywanie zadania do współpracownika Wyszukiwanie informacji Pytania kontrolne i zadania Rozdział 27. Zdarzenia w Outlooku Czym różnią się procedury obsługi zdarzeń od zwykłych makr? Korzystanie ze zdarzeń poziomu aplikacji Korzystanie ze zdarzenia Startup Korzystanie ze zdarzenia Quit Korzystanie ze zdarzenia ItemSend Korzystanie ze zdarzenia NewMail Korzystanie ze zdarzeń AdvancedSearchComplete i AdvancedSearchStopped Korzystanie ze zdarzenia MAPILogonComplete Zdarzenie Reminder Zdarzenie OptionsPagesAdd Zdarzenia na poziomie elementów Deklarowanie zmiennej obiektowej i inicjowanie zdarzenia Zdarzenia, które mają zastosowanie do wszystkich elementów reprezentujących wiadomości Zdarzenia dotyczące eksploratorów, inspektorów i widoków Zdarzenia dotyczące folderów Zdarzenia dotyczące obiektów Items i Results Zdarzenia dotyczące przypomnień Zdarzenia dotyczące synchronizacji Szybkie kroki Pytania kontrolne i zadania Rozdział 28. Model obiektowy Accessa i jego najważniejsze obiekty Pierwsze kroki z VBA w programie Access Tworzenie modułu w VBE Tworzenie funkcji Budowniczy makr Tworzenie makra w stylu Accessa w celu wywołania funkcji Tłumaczenie makr w stylu Accessa na makra VBA Korzystanie z makra Autoexec w celu zainicjowania sesji Accessa Uruchamianie procedur Sub Instrukcja Option Compare Database Przegląd modelu obiektowego Accessa Obiekty kreowane Accessa Otwieranie i zamykanie baz danych Korzystanie z metody CurrentDb w celu uzyskania dostępu do bieżącej bazy danych Zamykanie bieżącej bazy danych i otwieranie innej bazy danych Komunikacja między aplikacjami pakietu Office Otwieranie wielu baz danych naraz Zamykanie bazy danych Tworzenie i usuwanie obszarów roboczych Tworzenie nowego obszaru roboczego Usuwanie obszaru roboczego Korzystanie z obiektu Screen Korzystanie z obiektu DoCmd do uruchamiania poleceń Accessa Wykorzystanie metody OpenForm do otwieran
a formularzy Wykorzystanie metody PrintOut do drukowania obiektu Korzystanie z metody RunMacro do uruchamiania makr w stylu Accessa Pytania kontrolne i zadania Rozdział 29. Dostęp do aplikacji z innej aplikacji Narzędzia do komunikacji pomiędzy aplikacjami Zastosowanie Automatyzacji do przesyłania informacji Wiązanie wczesne i późne Tworzenie obiektu za pomocą funkcji CreateObject Zwracanie obiektu za pomocą funkcji GetObject Przykłady wykorzystania Automatyzacji dla aplikacji pakietu Office Przenoszenie informacji z arkusza kalkulacyjnego Excela do dokumentu Worda Przenoszenie informacji z dokumentu Worda do skoroszytu Excela Umieszczenie slajdu PowerPointa w wiadomości Outlooka Korzystanie z funkcji Shell do uruchamiania aplikacji Korzystanie z obiektów danych do przechowywania i pobierania informacji Tworzenie obiektu danych Zapisywanie informacji w obiekcie danych Pobieranie informacji z obiektu danych Umieszczanie informacji w Schowku Sprawdzanie, czy obiekt danych zawiera określony format Komunikacja za pośrednictwem DDE Użycie metody DDEInitiate do nawiązania połączenia DDE Korzystanie z metody DDERequest w celu odczytania tekstu z innej aplikacji Korzystanie z metody DDEPoke w celu wysłania tekstu do innej aplikacji Wykorzystanie metody DDEExecute do uruchamiania polecenia jednej aplikacji z innej aplikacji Zamykanie kanału DDE za pomocą metody DDETerminate Zamykanie wszystkich otwartych kanałów DDE za pomocą metody DDETerminateAll Komunikacja za pomocą mechanizmu SendKeys Nie tylko VBA Pytania kontrolne i zadania Dodatek. Odpowiedzi i rozwiązania zadań Rozdział 1. Rejestrowanie i uruchamianie makr w aplikacjach pakietu Office Rozdział 2. Wprowadzenie do programu Visual Basic Editor Rozdział 3. Edycja zarejestrowanych makr Rozdział 4. Tworzenie kodu w edytorze VBE od podstaw Rozdział 5. Podstawy składni VBA Rozdział 6. Zmienne, stałe i wyliczenia Rozdział 7. Zmienne tablicowe Rozdział 8. Wyszukiwanie obiektów, metod i właściwości, których potrzebujesz Rozdział 9. Korzystanie z funkcji wbudowanych Rozdział 10. Tworzenie własnych funkcji Rozdział 11. Podejmowanie decyzji w kodzie Rozdział 12. Korzystanie z pętli do powtarzania działań Rozdział 13. Pobieranie danych od użytkownika za pomocą okien MsgBox i InputBox Rozdział 14. Tworzenie prostych, niestandardowych okien dialogowych Rozdział 15. Tworzenie złożonych formularzy Rozdział 16. Budowanie modułowego kodu i korzystanie z klas Rozdział 17. Debugowanie kodu i obsługa błędów Rozdział 18. Budowanie kodu przyjaznego użytkownikom Rozdział 19. Przegląd mechanizmów zabezpieczeń języka VBA Rozdział 20. Model obiektowy Worda i jego najważniejsze obiekty Rozdział 21. Korzystanie z popularnych obiektów Worda Rozdział 22. Model obiektowy Excela i jego najważniejsze obiekty Rozdział 23. Korzystanie z popularnych obiektów Excela Rozdział 24. Model obiektowy PowerPointa i jego najważniejsze obiekty Rozdział 25. Wykorzystywanie kształtów i uruchamianie pokazów slajdów Rozdział 26. Model obiektowy Outlooka i jego najważniejsze obiekty Rozdział 27. Zdarzenia w Outlooku Rozdział 28.Model obiektowy Accessa i jego najważniejsze obiekty Rozdział 29. Dostęp do jednej aplikacji z innej aplikacji

: Podręczniki szkolne

finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe, patrycja r, michał jędrzejewski, babuszka warszawa, cke karta wzorów, gold lion, polski dla obcokrajowców warszawa

yyyyy